l 문의 및 접수처

 

 

▣ 진주강씨왕자사부공파종중

      주  소 : 대전 대덕구 신탄진로 824

      연락처 : 회장 (010-8830-0867),  사무국장 강동규 (010-4412-1384)

      팩  스 : (042) 933-8920           이메일 : kkd8689@hanmail.net

 

▣ 각 지파 담당자

      호은공파 강면규 (010-3433-4329)     찰방공파 강용규 (010-3809-1801)

      진사공파 강봉규 (010-5260-2296)     사봉공파 강태용 (010-3837-8033)

      덕봉공파 강완식 (010-5392-7399)     

 

  

 

Copyright © 진주강씨왕자사부공파 Corp. All rights reserved.

주   소 : 대전 대덕구 대청로 38(신탄진동)

전   화 : 042-○○○-○○○○, 팩스 : (042) 933-8920

이메일 : kkd8689@hanmail.net

제   작 : 뿌리정보미디어    전화: 02-716-1521, 716-0790   www.yesjokbo.com